แพทย์

แพทย์

แพทย์ (อังกฤษ: physician, doctor) หรือเรียกเป็นภาษาพูดว่า “หมอ” ในบางพื้นที่ตามชนบทแพทย์อาจถูกเรียกเป็น “หมอใหญ่” เพื่อเลี่ยงความสับสนกับการเรียกพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขต่างๆ แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้กับผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

 

 การเข้าศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

ปัจจุบันมีหน่วยงานชื่อว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ทำหน้าที่จัดสอบคัดเลือกและประกาศผลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเพื่อเข้ารับการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ และมีการรับนักเรียนตามโครงการต่างๆ อีกหลายโครงการ

 การเรียนแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

การเรียนแพทยศาสตร์ในประเทศไทยใช้เวลาเรียน 6 ปี ปีแรกเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปเน้นเกี่ยวข้องทางชีววิทยา ปีที่ 2-3 เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ เรียกระยะนี้ว่า ปรีคลินิก (Preclinic) ปีที่ 4-5 เรียนและฝึกงานผู้ป่วยจริงร่วมกับแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์ เรียกระยะนี้ว่า ชั้นคลินิก (Clinic) และปีสุดท้ายเน้นฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลของแพทย์รุ่นพี่และอาจารย์เรียกระยะนี้ว่า เอกซ์เทอร์น (Extern)

 แพทย์จบใหม่ในประเทศไทย

เมื่อนักเรียนแพทย์ในประเทศไทยศึกษาจบแพทยศาสตรบัณฑิต บัณฑิตแพทย์ต้องมีการทำงานหรือการชดใช้ทุนของแพทย์เป็นเวลา 3 ปี โดยกำหนดให้ทำงานให้รัฐบาล ซึ่งหากผิดสัญญาต้องจ่ายค่าชดเชยให้รัฐตามแต่สัญญาซึ่งทำไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารับการศึกษากำหนด ในปีแรกแพทยสภากำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทาง

หลังจากที่บัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษาออกมาและได้เพิ่มพูนทักษะตามจำนวนปีที่แพทยสภา (Medical concils of Thailand) เป็นผู้กำหนดแล้ว สามารถสมัครเพื่ออบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน (Medical Resident) และเมื่อจบหลักสูตรการอบรมและสามารถสอบใบรับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆได้แล้ว จึงจะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางได้ต่อไป

 สาขาของแพทย์เฉพาะทาง

ดูเพิ่ม

 

 
 
การแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย
 
อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ · อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม · อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม · อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก · อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร · อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ · อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา · อายุรศาสตร์โรคเลือด · อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ · อายุรศาสตร์โรคไต · ตจวิทยา · ประสาทวิทยา · เวชบำบัดวิกฤต

 
ศัลยศาสตร์
 
กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา · กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด · กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา · กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม · กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม · กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ · กุมารเวชศาสตร์โรคไต · กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ · กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน · กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ · กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ · โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

 
สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์
 
การแพทย์เฉพาะทางอื่น ๆ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์การบิน, เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, สาธารณสุขศาสตร์, สุขภาพจิตชุมชน) · เวชศาสตร์ครอบครัว · รังสีวิทยา (รังสีวิทยาวินิจฉัย, รังสีร่วมรักษาของลำตัว, รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์, ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ภาพวินิจฉัยระบบประสาท) · วิสัญญีวิทยา (วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท) · จิตเวชศาสตร์ · จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น · นิติเวชศาสตร์ · พยาธิวิทยา · พยาธิวิทยาคลินิก · พยาธิกายวิภาค · เวชศาสตร์ฉุกเฉิน · จักษุวิทยา · โสตศอนาสิกวิทยา · เวชศาสตร์ฟื้นฟู · ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ · เวชศาสตร์การกีฬา · เวชศาสตร์เขตเมือง · เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

 
อื่น ๆ

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (จุลกายวิภาคศาสตร์, ชีวเคมี, จุลชีววิทยาคลินิก, ปรสิตวิทยา, ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก, เวชศาสตร์การบริการโลหิต) · กายวิภาคศาสตร์ · สรีรวิทยา · เวชพันธุศาสตร์ · คัพภวิทยา · เวชศาสตร์การโรงพยาบาล · ประวัติศาสตร์การแพทย์ · แพทยศาสตรศึกษา · โรงเรียนแพทย์ · การแพทย์แผนไทย · แพทย์ (แพทยศาสตรบัณฑิต) · ผู้ช่วยแพทย์ · สาธารณสุข

ข้อมูลมาจาก http://th.wikipedia.org